ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Olger Leenders Fysiek Management

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sessies die u als cliënt bent aangegaan met Olger Leenders Fysiek Management.

1.2 Olger Leenders Fysiek Management is gerechtigd om deze Algemene voorwaarden te wijziging en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren per e-mail aangekondigd, tot uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum.

2 Tot stand komen Overeenkomst

2.1 De cliënt die heeft aangegeven advies en/of hulp te willen op het gebied van Arbeid en gezondheid en /of Coaching is op de hoogte van de geldende Algemene voorwaarden. De overeenkomst tussen de cliënt en Olger Leenders Fysiek Management komt tot stand door aanvaarding en het lezen van deze voorwaarden door de cliënt.

3 Verplichtingen Praktijk

3.1 Olger Leenders Fysiek Management zal de diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze mondeling zijn afgesproken.

3.4 De door de praktijkhouder geregistreerde gegevens zijn niet zonder toestemming van de cliënt in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:

a. Het noodzakelijk is voor een goede voortzetting van de ingestelde sessie van de cliënt. Voordat de gegevens aan een andere partij worden medegedeeld wordt de cliënt hiervan op de hoogte gesteld en is de cliënt in de gelegenheid om dit te verbieden. Indien de cliënt gebruik maakt van diensten van collegae van Olger Leenders Fysiek Management gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy.

b. Olger Leenders Fysiek Management hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van cliënten van Olger Leenders Fysiek Management of om de rechten van de Praktijk te beschermen.

4 Verplichtingen cliënt

4.1 Cliënt is verplicht om de praktijkhouder naar beste weten inzicht te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de sessie.

4.2 Cliënt zal zich, indien nodig, op verzoek van de praktijkhouder kunnen identificeren.

4.3 Indien cliënt verhinderd is een afspraak met Olger Leenders Fysiek Management na te komen dan zal hij de afspraak tijdig, te weten in ieder geval 24 uur van te voren, afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd zullen in rekening worden gebracht.

4.4 Een afspraak kan worden verzet of geannuleerd indien de tijd van uitloop van de voorgaande sessie langer bedraagt dan de helft van de voor die afspraak gereserveerde tijd, tenzij er sprake is van een uitloop als gevolg van het moeten verlenen van spoedeisende hulp.

4.5 Cliënt dient zich altijd te houden aan de instructies van de praktijkhouder.

5 Betaling

5.1 De verantwoordelijkheid tot betaling ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.

5.2 De factuur van de praktijkhouder voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dient direct elektronisch na de sessie te worden voldaan. Echter, blijft betaling na de sessie uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 14de dag na factuurdatum. Als factuurdatum geldt de dag van de sessie. De cliënt ontvangt de factuur per mail of per post.

5.3 Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is Praktijk Olger Leenders Fysiek Management gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Voorts zal Praktijk Olger Leenders Fysiek Management het recht hebben de verdere sessies op te schorten totdat volledig is betaald. Als een verzuim eenmaal is ingetreden, is Praktijk Olger Leenders Fysiek Management ook steeds gerechtigd betaling vooraf te verlangen.

5.4 Indien de cliënt in verzuim verkeert, is Praktijk Olger Leenders Fysiek Management gerechtigd per nota administratie kosten in rekening te brengen voor een bedrag van € 25,-. Ook is het gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen per nota minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van€ 75,- (alles exclusief omzetbelasting waar deze verschuldigd is).

6 Privacy

6.1 Alleen gegevens die te maken hebben met de sessie worden opgeslagen.

6.2 Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven aan derden, nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt aan derden.

7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1 Olger Leenders Fysiek Management is de enige opdrachtnemer uit hoofde van de sessies, en is enkel aansprakelijk voor aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering is toegebracht aan de cliënt en die te wijten is aan de nalatigheid van de praktijkhouder. De cliënt is verplicht deze schade zo spoedig mogelijk na ontdekking bij de praktijkeigenaar kenbaar te maken op straffe van verval van zijn of haar aanspraken.

8 Klachtenportaal

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. U bent cliënt van een zorgaanbieder die deze klachtenregeling heeft ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

Algemene voorwaarden Alpha Fysiotherapie

Zie website: https://alphafysiotherapie.nl/