Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als cliënt en Olger Leenders, fysiotherapeut en manueel therapeut.

Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld of u wordt mondeling op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van deze voorwaarden op de website www.fysiekmanagement.nl.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Olger Leenders zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt.
Olger Leenders zal de behandeling per e-mail factureren. De cliënt dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. De factuur kan de cliënt bij de zorgverzekeraar indienen.

Praktijk Olger Leenders Fysiek Management heeft bewust geen contract met zorgverzekeraars, maar staat wel ingeschreven in het kwaliteitsregister Fysiotherapie Algemeen Practicus en het kwaliteitsregister Manuele Therapie en het BIG register.

De zorgverzekeraar is daarmee, afhankelijk van de polisvoorwaarden van de cliënt, verplicht (gedeeltelijk) de kosten voor de behandeling fysiotherapie en manuele therapie te vergoeden.
De Praktijk Olger Leenders Fysiek Management is niet verantwoordelijk voor het wel of niet vergoeden, dan wel het percentage van de vergoeding, door de zorgverzekeraar van de cliënt.
Dit is een individuele overeenkomst tussen de cliënt en de zorgverzekeraar.

Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de Praktijk Olger Leenders Fysiek Management gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de Praktijk Olger Leenders Fysiek Management gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 30,-.

Lees verder →
Klachtenregeling

Wilt u een afspraak maken bij mij voor Fysiotherapie of Manuele Therapie?
Dat kan ook zonder een verwijzing van de huisarts.
Neem gerust contact op via het contactformulier
of bel 06-21631960